NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 2. VIO ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Spoštovani starši, učenke, učenci! 

Od 25. 4. do 8. 5. 2023, bomo zbirali prijave na NEOBVEZNE izbirne predmete za šolsko leto 2023/24.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4., 5. IN 6. RAZREDA

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk  naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: računalništva, športa, tehnike, umetnosti in drugega tujega jezika (nemščina). Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Če učenec kot neobvezni izbirni predmet izbere 2. tuji jezik, drugih neobveznih izbirnih predmetov ne more več izbrati.

Izbira neobveznega izbirnega predmeta ni nujna. Če pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Učenci pri izbirnem predmetu pridobijo oceno, ki je enakovredna ostalim ocenam in se zapiše v spričevalo. Prav tako so starši dolžni opravičiti odsotnost od pouka izbranega neobveznega izbirnega predmeta. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi. Lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, oziroma, v kolikor je to mogoče glede števila učencev v posamezni skupini.

Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete in se praviloma izvajajo na začetku,  oziroma na koncu rednega programa.  Učenci naj pri izbiri upoštevajo svoja zanimanja, sposobnosti in močna področja. Predstavitve predmetov si lahko preberete tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (povezava).

Prijavo na obvezne in neobvezne izbirne predmete bomo izvedli preko starševskega računa  na eAsistentu.

Na podružnični šoli Sela, bomo za učence 4. in 5. razreda izvajali en neobvezni izbirni predmet. O njem se boste odločili po roditeljskem sestanku, v četrtek, 4. 5. 2023.
Bodoči učenci 6. r se bodo odločili med vsemi petimi neobveznimi izbirnimi predmeti. Staršem bodo predmeti predstavljeni na roditeljskem sestanku, 4. 5. 2023.

PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za učence 4., 5. in 6. razreda

RAČUNALNIŠTVO

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij. Znanja, ki jih pridobijo učenci pri tem predmetu, so prenosljiva ter uporabna na vseh področjih človeških dejavnosti. Učencem bodo koristila tudi pri drugih predmetih in v poznejšem življenju.

ŠPORT

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.

Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so najpomembnejši v obdobju odraščanja. S primerno športno vadbo navajamo učence na zavesten nadzor pri izvedbi položajev in gibanj telesa ter tako oblikujemo pravilno telesno držo; razvijamo koordinacijo gibanja, vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost; učinkovito uravnavamo telesno težo in količino podkožnega maščevja, pripomoremo h gradnji kostne mase in pozitivno vplivamo na številna druga področja učenčevega razvoja. Izvajanje raznolikih športnih dejavnosti omogoča pridobivanje gibalnih kompetenc, kar predstavlja eno od najpomembnejših razvojnih nalog v otroštvu in mladostništvu. Učenci pri predmetu spoznavajo vplive različnih gibalnih dejavnosti na zdravje in razumejo pomen telesne in duševne sprostitve, s sodelovanjem v skupini pa pridobivajo tudi ustrezne socialne spretnosti. Vse pomembnejše poslanstvo strokovno vodene športne vadbe pa je tudi oblikovanje temeljnih vrednot, kot so strpnost, solidarnost, sodelovanje, odgovornost, delavnost, samoobvladovanje, disciplina, spoštovanje pravil, poštenost, kritično mišljenje, predvidevanje posledic lastnih dejanj, odnos do narave.

TEHNIKA

Neobvezni izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v 4. in 5. ter tehnika in tehnologija v 6. razredu. Predmet omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi predmetnimi področji. Predstavlja načine, sredstva in organizacijske oblike spreminjanja narave ter učinke nanjo, kar v ustvarjalnem delovnem procesu pomeni preoblikovanje in oblikovanje naravnih in umetnih gradiv v novo obliko. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev. Konstruiranje modelov s sestavljankami omogoča pridobivanje tehničnega in fizikalnega znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruiranje. Risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije pomenita načine in sredstva grafičnega in pisnega sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter navajanje na izražanje zamisli, kar razvija prostorsko predstavljivost in prostorsko inteligenco učencev. Spodbuja ustno izražanje z uporabo slovenskih tehničnih izrazov. Predmet v okviru procesno zasnovanega pouka spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot. Oblikuje pozitiven odnos do tehnike. Pri delu v skupini razvija sposobnosti sodelovanja in vodenja.

PowerPoint predstavitev

UMETNOST

Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe v 21. stoletju, zato sta tudi prednostno obravnavani v učnem načrtu neobveznega izbirnega predmeta umetnost. Kulturno-umetnostno vzgojo učencev obravnavamo prek ustvarjanja kulturno-umetniških del (npr. ustvarjanje gledališke, lutkovne predstave, filma, plesne, folklorne postavitve, muzikala, literarnega, glasbenega dogodka, likovne razstave). Učenci z izkušenjskim učenjem pridobijo elementarne izkušnje skozi umetnost, kar je podlaga za ponotranjenje in razumevanje vrhunske umetnosti (vzgoja poslušalcev, gledalcev in bodočih izvajalcev vrhunske umetnosti, vzgoja za kakovostno preživljanje prostega časa). Tako je učenčeva ustvarjalnost temeljni pogoj za oblikovanje in nastajanje vrhunske ustvarjalnosti in umetnosti. Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo (razvoj učenčeve samozavesti, samopodobe, osebnostne in nacionalne identitete).

NEMŠČINA

Pouk drugega tujega jezika je  po svoji naravi medkulturni pouk – povezovalec med različnimi kulturami. Pomeni dviganje jezikovne zavesti (tudi pri prvem jeziku in prvem tujem jeziku) in spodbuja medkulturno sporazumevanje, kar omogoča medkulturni dialog, kakovostnejše sobivanje in medsebojno spoštovanje.

Poznavanje tujih jezikov je v današnjem času, ko se brišejo meje med državami še kako pomembno. Z učenjem nemščine kot drugega tujega jezika v osnovni šoli, bodo otroci širili svoje znanje in spoznavali jezik, navade in kulturo držav, ki igrajo veliko vlogo v Evropi in svetu. S tem bodo dobili dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot – morda prav v teh državah. Nemščino kot jezik naših sosedov učenci danes že srečuje preko glasbe, gledanja televizije in morda preko komunikacije s tujimi prijatelji.

Pri izbirnem predmetu nemščina se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, ter pridobili znanje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega slovnice ter obravnavali teme iz vsakdanjega življenja: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisati živali, govorili bodo o šoli, televiziji ter spoznali dežele nemškega govornega področja. Gledali bodo tudi nemške filme in poslušali nemško glasbo.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost